3Z1ESH MEMORIAŁ

 
 

Dla upamiętnienia  rocznicy śmierci Bolesława Krzymina SP 2 ESH aktywnego działacza krótkofalarskiego
 
i społecznego, wieloletniego pracownika Polskiego Związku Krótkofalowców i założyciela Bydgoskiego Klubu

Krótkofalowców, w dniach    26.03.2018 – 26.04.2018   będziemy  używać znaku wywoławczego 3 Z 1 ESH
 
i wydawać okolicznościowy dyplom. Będzie on bezpłatny,  wydawany w wersji  elektronicznej w formacie PDF.

Po spełnieniu warunków regulaminu będzie można wygenerować dyplom ze strony www.

Regulamin. 

1.  Organizator: Bydgoski Klub Krótkofalowców SP 2 PBY.

2. Termin: od  26.03.2018 do 26.04.2018.

3.  Przewiduje się pracę na pasmach od 1,8 do 28MHz emisjami CW, SSB, DIGI .   Do emisji DIGI zalicza się 

     RTTY, PSK 31 do 125 i FT8.                                                    

4. Dyplom wydawany będzie w trzech klasach BRONZE, SILVER i GOLD. 

   Klasa BRONZE należy nawiązać 2 QSO/SWL na dowolnym pasmie i dowolna emisją.

   Klasa  SILVER należy nawiązać 4 QSO/SWL na dowolnym pasmie i dowolna emisją.
 
 
Klasa GOLD należy nawiązać 6 QSO/SWL na dowolnym paśmie, każdą z 3 emisji
 
    (w ramach 6 QSO muszą  być przeprowadzone łączności wszystkimi emisjami – CW, SSB i DIGI)
 
    np: 1 QSO - 160m CW, 1 QSO - 160m  SSB, 1 QSO - 80m CW,
1 QSO - 80m RTTY, 1 QSO - 40m FT8

    i 1 QSO - 20m SSB. 

5. Zaliczane  będzie tylko jedno QSO/SWL na danym paśmie i daną emisją np:
                         
    
2 x QSO  40m  SSB = 1 x QSO 40m SSB.

6. Dzienniki SWL należy przesyłać w formacie Cabrillo na adres: poczta@sp2pby.pl
 

7. Wszelkie zapytania kierować na adres: poczta@sp2pby.pl.
  

3Z1ESH  MEMORIAL

To commemorate an anniversary of Bolesław Krzymin SP2ESH death, an operative amateur radio and social

activist, a perennial employee of The Polish Amateur Radio Association and also the founder of The Amateur

Radio Club in Bydgoszcz, we will use between 26th March 2018 and 26th April 2018 the 3Z1ESH call sign and

issue a commemorative diploma.

It will be free and issue in an electronic version in PDF format. After fulfilment all conditions contained in rules

and regulations, it will be possible to generate the diploma on the website.

 

Rules and regulations:

1.      The Amateur Radio Club SP2PBY in Bydgoszcz is the organizer.

2.      Date of the event: form 26th March 2018 to 26th April 2018.

3.      We are planning to work on bands form 1,8 MHz to 28 MHz and with CW, SSB and DIGI modes. 

    In the DIGI  mode it will be included: RTTY, PSK 31 to 125 and also FT8.

4.      The diploma will be issue in three classes: BRONZE, SILVER and GOLD.  

    For the BRONZE class it will be necessary to make 2 QSO on any of band and by whichever mode.

    For the SILVER  class it will be necessary to make 4 QSO on any of band and by whichever mode.

     For the GOLD class it will be necessary to make 6 QSOs on any of band and by each of three modes 

    (in those 6 QSOs there is necessary to make communications by all modes – CW, SSB, DIGI) for example:

    1 QSO – 160m CW, 1 QSO – 160m SSB, 1 QSO – 80m CW, 1 QSO – 80m RTTY, 1 QSO – 40m FT8 

    and  1 QSO – 20m SSB.

5.      It will be counted only one QSO/SWL on given band and by given mode, for example: 

    2 x QSO 40m SSB = 1 x QSO 40m SSB.

6.      SWL logs should be sent in the Cabrillo format, on the e-mail adress: poczta@sp2pby.pl.


7.    All questions you should sent on the e-mail adress: poczta@sp2pby.pl


Drukowanie Dyplomu       Downloading the Diploma

 


                                        Log:

                                   Karta QSL  


Flag Counter

  

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2018

Własność: Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY.
Wszelkie nieuprawnione użycie tekstu, zdjęć i informacji bez pisemnej zgody zabronione.

 (C)SP2DDX