SN0OMS  MEMORIAŁ  SP2ESH, SP2IU, SP2IW.                 qrz.com: SN0OMS   SN1IW  SN2ESH  SN2IU

 
 

                                  Karta QSL   


                                                     PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH

  Regulamin akcji dyplomowej.

Organizatorem  akcji dyplomowej upamiętniającej kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU oraz Ryszarda SP2IW jest grupa nadawców  skupiona w klubie SP2PBY.  Przez wiele lat tworzyliśmy z nieobecnymi dzisiaj wśród nas kolegami zgraną grupę przyjaciół i w związku z tym proponujemy znak stacji wiodącej SN0OMS i znaki SN2ESH ( druga rocznica śmierci ), SN2IU ( druga rocznica śmierci )  i SN1IW (pierwsza rocznica śmierci ).

1. Czas trwania akcji:  01.04.2019 00.00 UTC  do 30.04.2019 23.59 UTC.

2. Częstotliwości:  1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Emisje: CW, SSB, DIGI ( RTTY, PSK 31, PSK63, PSK125, FT-8 )

4. Aktywność stacji jest następująca:

    SN0OMS  pracujący  od 01.04.2019 do 30.04.2019

    SN2ESH pracujący do 01.04.2019 do 09.04.2019 23.59 UTC

    SN2IU pracujący od 10.04.2019 00.00 UTC do 19.04.2019 23.59 UTC

    SN1IW pracujący od 20.04.2019 00.00 UTC do 29.04.2019 23.59 UTC 

5. Certyfikat wydawany będzie w trzech klasach w  formie elektronicznej PDF do pobrania ze       

    pobrania ze strony www.sp2pby.pl .

    Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek certyfikatu jest przeprowadzenie jednego QSO/SWL     

    ze stacją SN0OMS na dowolnym paśmie i dowolną emisją w czasie od 01.04 do30.04.2019 

    Klasa III należy przeprowadzić QSO/SWL z:

    SN0OMS na dowolnym paśmie częstotliwości i dowolną emisją oraz z jednym z trzech

    znaków SN2ESH SN2IU SN1IW  na dowolnym paśmie częstotliwości  każdy znak

    minimum dwoma emisjami ( CW, SSB lub DIGI ).

    Klasa II należy przeprowadzić QSO/SWL z:

    SN0OMS na dowolnym paśmie częstotliwości i dowolną emisją oraz z dwoma z trzech

    znaków SN2ESH SN2IU SN1IW  na dowolnym paśmie częstotliwości  każdy znak

    minimum dwoma emisjami ( CW, SSB lub DIGI ).                                         

    Klasa I należy przeprowadzić QSO/SWL z:

    SN0OMS  na dowolnym paśmie częstotliwości i dowolną emisją i z każdym z trzech

    znaków SN2ESH SN2IU SN1IW na dowolnym paśmie częstotliwości  minimum  dwoma                      

    emisjami ( CW, SSB lub DIGI ).

    Przykład: Klasa III QSO z: SN0OMS i SN2ESH,  SN0OMS i SN2IU lub SN0OMS

                                             i SN1IW.

                   Klasa II QSO z: SN0OMS, SN2ESH i SN2IU, SN0OMS, SN2IU i SN1IW

                                            lub SN0OMS, SN2ESH i SN1IW

                   Klasa I QSO z: SN0OMS, SN2ESH, SN2IU i SN1IW

6. Dzienniki SWL  w formacie CABRILO należy przesłać na adres: poczta@sp2pby.pl .

7. Wszelkie pytania i sugestie kierować na adres: poczta@sp2pby.pl .

                                                               

                                                     WE REMEMBER ABOUT FRIENDS

  Statute of the event

The organiser of the event memorial our friends Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU and Ryszarda SP2IW is a group of radio operators, aggregated in SP2PBY Amateur Radio Club. For many years we were a companionate party with those missing friends and for this reason we offer callsign of the leading station SN0OMS and callsigns: SN2ESH (second anniversary of the death), SN2IU (second anniversary of the death) and SN1IW (first anniversary of the death).

1. Duration of the event: from 1st April, 2019 - 00.00 UTC to 30th April, 2019 - 23.59 UTC.

2. Bands: 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Types of emission: CW, SSB, DIGI (RTTY, PSK31, PSK63, PSK125, FT-8)

4. Availability of stations:

    SN0OMS is working between 1st April, 2019 and 30th April, 2019

    SN2ESH is working between 1st April, 2019 and 9th April, 2019 - 23.59 UTC

    SN2IU is working between 10th April, 2019-00.00 UTC and 19th April, 2019-23.59 UTC       

    SN1IW is working between 20th April, 2019-00.00 UTC and 29th April, 2019-23.59 UTC

5. Certificates will be awarded in three classes and in PDF format which will be possible to

    download from website: www.sp2pby.pl.

    The necessary condition to get any certificate is to do at least one QSO/SWL with station    

     SN0OMS on any band and using any emission between 1st April and 30th April, 2019.

    Class III - QSO/SWL should be done with:

    SN0OMS callsign on any band and using any emission, and with one of three callsigns

    SN2ESH, SN2IU, SN1IW, on any band. Every callsign should be done using minimum   

    two emission (CW, SSB or DIGI).

    Class II - QSO/SWL should be done with:

    SN0OMS callsign on any band and using any emission, and with two of three callsigns

    SN2ESH, SN2IU, SN1IW, on any band. Every callsign should be done using minimum

    two emission (CW, SSB or DIGI).

    Class I - QSO/SWL should be done with:

    SN0OMS callsign on any band and using any emission, and with all

    callsigns SN2ESH, SN2IU, SN1IW, on any band. Every callsign should be done using

     minimum two emission (CW, SSB or DIGI).

    An Example: Class III QSO with: SN0OMS and SN2ESH, SN0OMS and SN2IU or

                                                           SN0OMS and SN1IW.

                          Class II QSO with: SNOMS, SN2ESH and SN2IU or SN0OMS, SN2IU and

                                                          SN1IW.

                          Class I QSO with: SN0OMS, SN2ESH, SN2IU and SN1IW.

6. SWL log in CABRILO format should be sent on e-mail address: poczta@sp2pby.pl.

7. All questions and suggestions you may send on e-mail address: poczta@sp2pby.pl.


                                        Log SN0OMS

 


                                        Log SN2ESH

 


                                        Log SN2IU

 


                                        Log SN1IW

 Drukowanie Dyplomu       Downloading the Diploma

 

 

  

© Wszelkie prawa zastrzeżone 2019

Własność: Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY.
Wszelkie nieuprawnione użycie tekstu, zdjęć i informacji bez pisemnej zgody zabronione.

 (C)SP2DDX